Chà, tôi chắc chắn bạn đã nghe nói rằng chúng tôi đã phải hủy Thrive! Hội nghị Homeschool và lễ tốt nghiệp. Quá buồn!

Gần đây tôi đã được yêu cầu chia sẻ một số lời động viên tới các sinh viên tốt nghiệp của nhóm Forsyth Home Educators qua video vì họ không thể tổ chức lễ tốt nghiệp. Họ nói rằng họ không phiền nếu tôi chia sẻ thông điệp này với những học sinh tốt nghiệp chương trình giáo dục tại nhà ở NC của chúng tôi. Trong thông điệp này, tôi chia sẻ sáu nguyên tắc sống quan trọng sẽ giúp các sinh viên tốt nghiệp của chúng ta sử dụng toàn bộ năng lượng của mình theo đúng hướng. Thưởng thức!

 

viTiếng Việt