Nhóm Facebook NCHE

NCHE có một số cộng đồng trực tuyến tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của các gia đình có sở thích đặc biệt. Phần lớn trong số này là những sở thích đặc biệt tập trung vào những thử thách độc đáo của sinh viên và hoạt động tích cực nhất trên Facebook.

viTiếng Việt