Cộng đồng: Xác định vị trí và tương tác với các nhà giáo dục tại nhà khác

Cộng đồng trường học tại nhà

NCHE tin rằng sống trong cộng đồng là điều quan trọng đối với các trường học tại nhà vững mạnh. NCHE cố gắng thúc đẩy cộng đồng này theo nhiều cách khác nhau.

Nhóm Facebook

Chúng tôi cung cấp một số nhóm Facebook khác nhau mà bạn có thể là thành viên, tập trung vào các trường hợp đặc biệt mà bạn có thể tham gia.

Khu vực và Nhóm địa phương

Có nhiều nhóm người Bắc Carolin đang làm việc để thúc đẩy hoặc thực hành giáo dục tại nhà. NCHE chia bang thành 9 vùng. Mỗi vùng có một giám đốc. Tìm các nhà giáo dục tại nhà giống hoặc gần bạn theo quận.

Phát triển! Họp mặt hội nghị

Có rất nhiều cơ hội khác nhau để gặp gỡ những học sinh học tại nhà khác tại NCHE Thrive! Hội nghị. Chúng tôi tổ chức các buổi họp mặt cho các khu vực khác nhau cũng như cho học sinh mẫu giáo trong các hoàn cảnh khác nhau.

Nhóm hỗ trợ NCHE

NCHE tạo điều kiện cho một số nhóm hỗ trợ để giúp phụ huynh tổ chức và hỗ trợ lẫn nhau với những sở thích cụ thể.

viTiếng Việt